sermon 26 July 2014

2012 Rabbi HAIM SHALOMBalance Justice with Mercy

Shabbat Mas’ey 26 July 2014

Rabbi Haim Shalom